Logo Contrastant.net
Digues la teva
Home Correu
 
 © Magma3
 
19 de desembre de 2004
Novetats  
   
I si entrevistessin menys espanyols, senyor Escribano?
Contrastant
   
 

Segons el diari El Punt de l'11 de desembre de 2004, el director de TV3 Francesc Escribano va explicar a la sessió de control parlamentàri de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió que TV3 estudia la manera de prioritzar l'ús del català en les entrevistes i no perdre la naturalitat. Volem fer alguna remarca al voltant de les paraules del director de TV3.

Sospitem que per al director de TV3 la naturalitat és utilitzar l'espanyol amb els que parlen espanyol. En cap moment hem d'entendre que la naturalitat sigui utilitzar la llengua de l'entrevistat, sigui la que sigui aquesta llengua. La naturalitat del senyor Escribano es basa en la norma d'ús que diu que els catalanoparlants han d'utilitzar l'espanyol quan l'interlocutor és un hispanoparlant. No fer això suposa perdre naturalitat en la conversa. Els responsables de la televisió catalana, doncs, no es plantegen impugnar aquesta norma, sinó que l'accepten i la prenen com a punt de partida de l'estudi que es proposen endegar.

El director de TV3 no es planteja la qüestió de fons: Un percentatge molt alt dels entrevistats són espanyols que no parlen ni entenen el català. Desconeixem en el moment d'escriure aquestes ratlles quin és el percentatge d'espanyols entrevistats a TV3, i si és inferior o superior al de personatges catalans. Una cosa, però, és indiscutible: el percentatge de personatges entrevistats que utilitzen la llengua de la cadena és a TV3 molt inferior al que es dóna en qualsevol altra cadena de televisió del nostre entorn. En una cadena espanyola, pública o privada, poden passar dies sense que s'hi senti parlar cap altra llengua que no sigui l'espanyol i, per descomptat, encara més temps sense que s'hi senti parlar l'espanyol. A les cadenes catalanes, en canvi, l'espanyol és omnipresent. En tots dos casos una part dels espectadors són parlants habituals de l'altra llengua, però en un cas hi ha un consens total basat en el sentit comú al voltant de la idea que aquests canals de televisió són espais d'ús exclusiu de l'espanyol, mentre que en relació al català el sentit comú dicta que aquesta llengua no té espais d'ús exclusiu i que, per tant, ha de compartir l'espai televisiu amb l'espanyol.

Qualsevol intent de prioritzar l'ús del català en les entrevistes no pot ignorar el factor de l'adscripció nacional i lingüística dels entrevistats. Per això, si el senyor Ecribano vol prioritzar l'ús del català a les entrevistes que es fan als magazins amb més audiencia de TV3, podria prendre les mesures que tot seguit exposem:

  1. Augmentar la presència de personatges catalans fins arribar a un percentatge similar al que representen els personatges espanyols en els canals de televisió espanyols.
  2. Reduir la presència de personatges espanyols i fer que hi hagi una presència major de personatges que s'expressin en llengües diferents del català i de l'espanyol, utilitzant en aquests casos els sistemes de traducció simultània.

L'aplicació d'aquestes mesures faria que la naturalitat no fos la utilització de l'espanyol, sinó la del català. A més, la presència habitual de personatges de llengua no espanyola faria que l'espectador veiés també amb naturalitat la utilització dels sistemes de traducció simultània. En aquesta situació fins i tot es podria plantejar que l'entrevistador utilitzés l'espanyol amb els entrevistats de parla espanyola, atès que tots els espectadors de TV3 entenen l'espanyol. Això seria raonable, deixem-ho clar, únicament si la presencia de personatges que utilitzen l'espanyol fos l'excepció i no la norma.

Molt ens temem, però, que aquestes propostes no seran tingudes en compte i que els convidats de nacionalitat espanyola continuaran sent majoria a les entrevistes que es fan als programes de format magazine de TV3. Reduir la presència d'espanyols representaria, per als responsables d'aquests programes, excloure una part de nosaltres, la part dels que parlen llengua espanyola i, per tant, seria considerat un acte discriminatori. I tot allò que en una altra cadena constituiria la naturalitat aquí rebria la qualificació de nacionalisme obcecat, d'empobriment dels continguts i fins i tot de censura.