Logo Contrastant.net
Digues la teva
Home Correu
 
 © Magma3
 
29 de febrer
Novetats  
   
Manifestació Aturem la guerra
Barcelona 15/02/03
   
  Contrastant
   
 

Ahir Contrastant es va veure parcialment desbordat pel nombre de persones que va acudir a la manifestació convocada per la Plataforma Aturem la Guerra. La raó no cal buscar-la, en principi, en la manca d'efectius (comptàvem amb 18 persones), sinó en el fet que la gent no es va situar al lloc que havia previst l'organització. La Plataforma havia demanat (i va demanar insistentment) que els manifestants es col·loquessin darrere la capçalera (Passeig de Gràcia-Mallorca) fins a Francesc Macià si calia. Tanmateix, la gent va optar o bé per situar-se davant la capçalera i ocupar tot el Passeig de Gràcia i Gran Via-Llúria, o bé desviar-se pels carrers adjacents al Passeig de Gràcia. El nostre dispositiu no estava preparat per cobrir aquesta segona opció, raó per la qual ens trobem que no disposem de dades per determinar el nombre de manifestants que hi havia en alguns d'aquests carrers adjacents, com ara València, Consell de Cent, Diputació, Llúria o Rambla Catalunya més avall d'Aragó.

D'altra banda, per manca de cobertura vam tenir problemes greus amb els mòbils, la qual cosa ens va obligar a fixar un interval de 10 minuts (entre les 18:00 i les 18:10) com a punt de referència horari per dur a terme la medició.

Per tant, la medició que detallem a continuació correspon al que vam poder comprovar en l'interval comprès entre les 18:00 i les 18:10, tot i que som conscients que que hi ha una part de manifestants que no vam poder comptabilitzar (els i les qui es van manifestar per alguns carrers adjacents perpendiculars al Passeig de Gràcia, els qui o les qui van marxar abans de les 18:00, o els i les qui van arribar després de les 18:10). Tot i això, cal dir que no s'han de magnificar el nombre de la gent no comptabilitzada i creure que, per exemple, hi havia 100.000 persones més. Medicions posteriors a les 18:10 ens confirmen, per exemple, que la densitat de la gent que es manifestava per Via Laietana havia minvat força o que una part d'aquestes persones ja les havíem comptat abans perquè es tractava de gent que havia esperat fins aleshores als Jardinets de Gràcia o al Llapis per començar a caminar.

La nostra xifra es basarà només en el que vam poder comprovar. Es tacta, doncs, d'una xifra de mínims.

Així, entre les 18:00 i les 18.10 la manifestació ocupava com a mínim el Passeig de Gràcia fins a Gran Via, la Gran Via fins a Tetuan, Via Laietana, Rambla Catalunya des de Diagonal fins a Aragó i alguns carrers adjacents perpendiculars al Passeig de Gràcia (Rosselló, Provença, Mallorca). Vegem tot seguit les xifres parcials de manifestants segons l'àrea ocupada i la densitat:

-Jardinets.- Aquesta zona l'hem dividada en dues parts:

  ÀreaXD Total
Espai sense gespa 5.904m2*X3 17.712
Espai amb gespa 669m2X1 669
Total   18.381

*Aquesta xifra correspon als metres quadrats de l'àrea.

 

-Plaça del Llapis

  LLXAXD Total
Final Passeig de Gràcia- Inici Jardinets 77X61'70x3 14.253

 

-Diagonal

 

  Dreta calçada central Calçada central Esquerre calçada central Total
Més enllà Riera de Sant Miquel 50x12'65x2= 1.265 50x18x2= 1.800 50x13'16x1'75= 1.152 4.217
Més enllà Caixa Penedès 65x12'65x0'25= 206 65x18x1'50= 1.775 50x13'16x0'25= 165 2.126
Total       6.343

 

-Paseig de Gràcia [1]: Hi diferenciem dues zones, d'acord amb la densitat:

  ÀreaXD Total
Diagonal-Mallorca 21.307m2 **x 2'75 58.595
Mallorca-Gran Via 37.906m2 x 2'50 94.765
Total   153.360

**Aquesta xifra correspon als metres quadrats útils.

-Gran Via

  Vorera i calçada dreta Passeig dreta Calçada Vorera i calçada esquerre Passeig esquerre Total
Tetuan- Bailén     40x15'75x2= 1.260     1.260
Bailén-Girona 123x8'50x1= 1.046 123x6'50x1'25= 999 123x15'75x1'5= 2.906 123x8'35x1'5= 1.541 123x8'15x1= 1.002 7.494
Girona - Bruc 134'65x8'50x0'5= 572 143'75x6'50x1= 875 134'65x15'75x1'50= 3.181 134'65x8'35x1= 1.124 134'65x8'15x0'5= 549 6.301
Bruc - Llúria 134x8'50x0'5= 570 134x6'5x0'75= 653 134x15'75x1'5= 3.166 134x8'35x0'5= 559 134x8'15x0'5= 546 5.494
Llúria - Pau Claris 135'5x8'50x1'25 = 1.440 135'5x6'5x1'50= 1.321 135'5x15'75x2= 4.268 135'5x8'35x1= 1.131 135'5x8'15x0'75= 828 8.988
Pau Claris - Paseig de Gràcia 156x8'50x1'5= 1.989 156x6'5x1'75= 1.774 156x15'75x1'5= 6.143 156x8'35x1= 1.303 156x8'15x075= 953 12.162
Gran Via - Paseig de Gràcia     2831***x1'5= 4.247     4.274
Total           45.947

***N'hem restat la font

-Pau Claris.- Segons la densitat, hem dividit aquest aquest en tres zones:

  LLXAXD Total
Diagonal-Provença 165X20,10x1'75 5.804
Provença-Aragó 410x20'10x1'25 10.301
Aragó- Gran Via 385x20'10x0'5 3.869
Total   19.974

-Rambla Catalunya.- Només hem comptabilitzat la gent que hi havia fins a Aragó. Evidentment, sabem que hi havia més gent més enllà d'Aragó.

  LLXAXD Total
Vorera i calçada esquerre 720X8'70x1 6.264
Passeig 720X10'20x1'5 11.016
Vorera i calçada dreta 720x8'10x1 5.832
Total   23.112

 

-Carrers adjacents perpendiculars al Passeig de Gràcia (banda Rambla Catalunya)

  LLXAXD Total
Còrsega 137X19'65x2'5 6.730
Rosselló 154'30x20X1,75 5.401
Provença 152x20x1'75 5.320
Mallorca 159x20x0'5 1.500
Total   18.951

-Carrers adjacents perpendiculars al Passeig de Gràcia (banda Pau Claris)

  LLXAXD Total
Rosselló 119'85X20'10x2 4.794
Provença 121x20x1'5 3.630
Mallorca 121'70x20x0'5 1.217
    9.641

Totes aquestes xifres parcials sumen un total 309.962 manifestants. Si hi apliquem la fórmula de propagació d'errors, obtenim un nombre de mínim de 278.966 manifestants i un nombre màxim de 340.958.

Per acabar, volem insistir en dues qüestions: en primer lloc, és obvi que en aquest cas cal agafar com a xifra de referència la segona, la màxima; en segon lloc, tot i així és evident que hi ha manifestants no comptabilitzats. Per tant, es tracta d'una xifra orientativa.

[1] Com que ens vam adonar que hi havia un esbiaixament entre les nostres dades i les dimensions reals, des de l'octubre de 2002 establim l'àrea de les manifestacions amb una roda de mesurar, que permet d'aconseguir més precisió.

Per tant, l'àrea del Passeig de Gràcia era més gran de la que havíem calculat. En concret, en lloc de 68.750 metres quadrats en fa 78.243. I l'àrea útil no és de 65.313, sinó de 72.437 com a màxim. Per calcular aquesta àrea útil s'ha tingut en compte l'espai de deixen els manifestants (distància entre les persones i la paret i entre vorera i calçada) i tot el seguit d'obstacles que hi ha al carrer (arbres, cabines de l'ONCE, cabines telefòniques, bústies, bancs, parades de l'autobús, quioscos, fanals, papereres, parterres, accessos al metro, a la RENFE i als pàrquings i una font).

Això fa un Passeig de Gràcia ple de gom a gom (tres persones per metre quadrat) no pugui encabir més de 217.000 manifestants.