Logo Contrastant.net
Digues la teva
Home Correu
 
 © Magma3
 
18 de gener de 2004
Novetats  
   
L'Euskobarómetro: l'enquesta com a eina ideològica (IV)
   
Contrastant
 

El desembre passat va sortir a la llum l'Euskobarómetro de novembre de 2003. CONTRASTANT ha fet una anàlisi del discurs de l'apartat IV dels tres darrers Euskobarómetros (el dedicat a "Sentimiento nacionalista, identidad, autogobierno y autodeterminación"). Abans de res, volem assenyalar que l'Euskobarómetro de novembre de 2003 confirma les anàlisis fins ara realitzades. Podeu llegir una anàlisi global de la construcció del discurs d'aquesta enquesta a L'Euskobarómetro: l'enquesta com a eina ideològica (I) i una anàlisi lèxica a L'Euskobarómetro: l'enquesta com a eina ideològica (II).

A continuació, comentarem alguns dels aspectes remarcables del darrer Euskobarómetro.

1. Presentació de les dades favorables als interessos dels autors de l'Euskobarómetro.

1.a. El model autonòmic actual.

Els autors pregunten als enquestats pel model d'estat que prefereixen: autonòmic, federal, centralista o independència. Els resultats obtinguts són els següents: el 32% estan a favor de l'estat autonòmic; 31%, a favor de l'estat federal; 31%, a favor de la independència, i el 3% a favor de l'estat centralista.

A partir dels resultats, els autors construeixen aquesta conclusió:

Están satisfechos con los resultados del autogobierno, reafirmándose en el actual modelo y en su pleno desarrollo.I, en l'apartat dedicat a comentar els resultats, apareix aquest text:En un contexto de gran estabilidad de las opciones ante la forma de organización territorial del Estado, los vascos siguen divididos en partes iguales entre autonomismo, federalismo e independentismo. Algo menos de uno de cada tres vascos (32%) siguen apoyando el actual modelo autonómico, que sigue siendo la opción mayoritaria entre los electorados del PP-UA (68%) y PSE-EE (59%).

Cal tenir present que l'actual modelo d'estat és l'estat de les autonomies. Com veiem en els resultats, obté el 32%, un punt més que el federalisme o la independència. Per tant, la reafirmació no és tant clara.

1.b. Satisfacció amb l'Estatut basc

Els autors de l'Euskobarómetro remarquen els resultats que afavoreixen la seva visió d'Euskadi i dilueixen discursivament els resultats que no els agraden.Veiem uns fragments en què es veu com els autors del text mostren els resultats que els agraden:

Se refuerza la mayoría de vascos que siguen definiéndose como no nacionalistas
Aumenta la confusión sobre la autodeterminación
Retrocede la mayoría que demanda un acuerdo político sobre la autodeterminación
La compatibilidad de identidades vasca y española se mantiene y sigue siendo mayoritaria, con un predominio acentuado del sentimiento vasquista

Aquestes quatre oracions són les conclusions formulades a partir dels resultats a diverses preguntes. Com podem veure, apareixen els verbs se refuerza, aumenta, retrocede i se mantiene a l'hora de comentar resultats que coincideixen amb la seva visió ideològica d'Euskadi.En canvi, els resultats que no coincideixen amb el seu pensament no queden reflectits a les conclusions:

La gran mayoría de los vascos se muestran satisfechos con el autogobierno desarrollado por el estatuto

Però el text on comenten els resultats apareix que:

Una mayoría cualificada de casi siete de cada diez vascos (67%) se muestran satisfechos con el Estatuto, mientras que los insatisfechos llegan a casi tres de cada diez (29%), mostrando un ligero avance de la insatisfacción en el último año.

En el text on es comenten els resultats s'afirma que hi ha un ligero avance de la insatisfacción, fet que no apareix a la conclusió, que se centra en la satisfacció majoritària.

2.Dades sorprenents

A continuació comentarem alguns resultats que sorprenen

2.a. Coneixement del que implica l'autodeterminació

Segons l'Euskobarómetro ha minvat el percentatge de bascos informats sobre l'autodeterminació

:La mayoría de los vascos (51%) se siente hoy menos informada que hace seis meses (diez puntos menos) sobre lo que implica la autodeterminación para Euskadi. Paralelamente, en los últimos meses ha avanzado de forma notable (10 puntos) la proporción de los que se sienten desinformados sobre esta cuestión (47%).

En primer lloc, sorprèn que el nivell d'informació sobre l'autodeterminació disminueixi quan fa més temps que se'n parla. En segon lloc, la disminució no és anecdòtica, sinó que passa del 61% al 51%, deu punts menys. I, en tercer lloc, ja vam comentar que la pregunta implica una certa dificultat a l'hora d'interpretar-la. En aquest sentit, apareix un problema teòric: què entén cada enquestat per "estar informat". Així, amb la mateixa quantitat d'informació, una persona pot contestar que està informada, mentre que una altra pot dir que no hi està.

2.b. La valoració dels votants d'EH de l'Estatut basc

A la interpretació de la pregunta sobre l'opinió sobre l'Estatut basc els autors aporten aquesta dada:

Finalmente, el rechazo al actual estatus estatutario y su superación no llega ni a uno de cada diez vascos, siendo relativamente mayoritario (47%) solo entre los votantes de EH.

Sembla estrany que només el 47% dels votants d'EH rebutgin l'Estatut i que no vulguin superar-lo.

3. Els enquestats no són els bascos

En aquest Euskobarómetro apareix dues vegades la mateixa generalització:

Les hemos preguntado a los vascos si les preocupan las actuales divisiones políticas por el debate existente en España sobre la organización territorial del Estado a propósito de la reforma constitucional y las demandas nacionalistas de revisión estatutaria.

Les hemos preguntado a los vascos si, ante la eventualidad de unas elecciones autonómicas, convocadas por Ibarretxe como una forma de plebiscitar sus propuestas y en las que todo el nacionalismo concurriese unido, socialistas y populares debieran responder también con una alianza electoral en defensa del actual modelo de autogobierno y encabezada por una personalidad independiente

.Com es veu, els autors escriuen dues vegades que "Les hemos preguntado a los vascos" quan, de fet, ells han preguntat a un nombre reduït de bascos, els bascos enquestats.

4. El lehendakari Ibarretxe

Una constant que hem observat al llarg dels tres Euskobarómetros estudiats és que no s'utilitza mai el nom lehendakari per referir-se a Juan José Ibarretxe. Quan es fa referència al president del govern basc, se n'utilitza el cognom o es fa servir un pronom.

En aquest Euskobarómetro apareix aquesta conclusió:

Los vascos no ven los planes de Ibarretxe como una cesión ante el chantaje de eta y que dependan de ésta para salir adelante, pero se dividen ante la aceptabilidad o no de que aquel se apoye en Batasuna para seguir con sus propósitos.

Els autors de l'Euskobarómetro han preferit el pronom aquél abans que una fórmula que facilitaria la comprensió del text com ara el lendakari.

5. Interpretació confosa

A continuació aportem dues citacions en què apareix una certa amfibologia en la interpretació correcta:

Sin embargo, lo más significativo es el retroceso en el último semestre (3 puntos) de la demanda mayoritaria (54%) de un acuerdo de los políticos sobre esta cuestión, tras el incremento del semestre pasado. Si hace algo más de un año esta mayoría, con mayor o menor intensidad, se detectaba en todos los electorados, ahora solo une a los nacionalistas (78%) y a los partidos del gobierno (entre el mínimo del 62% de IU y el máximo del 91% de EH).

Una mayoría de casi dos de cada tres vascos (62%) no están de acuerdo con los que dicen que las propuestas de Ibarretxe son una cesión ante el chantaje de ETA y que solo pueden salir adelante con su apoyo, siendo la opinión del 88% de los nacionalistas y de los electorados que apoyan al gobierno (desde el 68% de IU hasta el 91% de EH).

Aquests enunciats poden induir a interpretar que EH dóna suport al govern basc. La informació quedaria més clara si el percentatge atribuït a EH s'inclogués dins del que els autors qualifiquen com a nacionalistas.

6. Conclusió

Com ja hem comentat diverses vegades, la construcció del discurs a partir de les dades empíriques i el discurs que s'elabora cauen fora del que hauria de ser una enquesta sociològica i/o política i entren en el terreny de la representació ideològica que es construeix per donar una determinada visió del que pensen els bascos i les basques i que va molt més enllà d'un estudi merament sociològic i/o polític.