Logo Contrastant.net
Digues la teva
Home Correu
 
 © Magma3
 
29 de febrer
Novetats  
   
Medi ambient i societat
Contrastant
   
 

En els darrers temps hem estat assistint a un creixement espectacular en el nombre de conflictes polítics i socials en els que s’inclou el terme "ecològic" o "ambiental". Sovint aquest tipus de conflicte es pot resumir com el resultat de l’enfrontament de dos valors contraposats que no sempre poden ser reconciliats. D’una banda, existeix una visió del desenvolupament social que es basa prioritàriament, en un creixement econòmic que per garantir el futur benestar de la societat requereix la construcció d’infrastructures i serveis. De l’altra, una visió especialment preocupada per les amenaces que el desenvolupament econòmic desenfrenat sovint planteja a la integritat del patrimoni natural. De ben segur que l’increment del nombre de conflictes "ecològics" no té com a origen un recent augment en les actuacions sobre el medi natural, si no més aviat una incipient conscienciació d’una part de la societat pels valors que aquest patrimoni representa.

L’impacte mediàtic recent d’alguns d’aquests conflictes "ecològics" al nostre país ha estat considerable. Només cal recordar el Pla hidrològic, la construcció d’infrastructures viàries a diverses zones del territori o el plantejament de noves pistes d’esquí als Pirineus o d’ampliacions de les ja existents, per citar-ne uns quants exemples. L’origen de la major part d’aquests projectes ha estat una iniciativa, bé pública o bé privada, amb l’objectiu explícit de millorar els serveis i la riquesa econòmica d’una zona determinada del territori. El conflicte s’origina quan l’actuació prevista representa una amenaça en forma de considerable impacte sobre l’entorn natural de la zona en qüestió. Això, sovint provoca la reacció de diversos sectors socials en forma de protesta.

Hi ha, però, diverses qüestions a plantejar-se: la reacció dels mèdia al desenvolupament i origen d’aquests conflictes "ecològics"; l’oferiment o no per part dels mitjans de comunicació d’una informació objectiva que permeti als ciutadans/a les ciutadanes de construir una opinió raonada envers un determinat conflicte i l’existència o no de biaixos importants en la comunicació d’aquest tipus de notícies.

Manifestació contra la política de la Conselleria de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya (10 juny de 2.001)

Recentment, l’acumulació de conflictes "ecològics" i ambientals a Catalunya ha provocat la reacció d’un bon nombre de col·lectius. Aquesta reacció ha tingut com a culminació la convocatòria d’una acció de protesta a Barcelona. Aquesta acció de protesta va adoptar com objectiu prioritari la demanda de dimissió del Conseller de Medi Ambient de la Generalitat, Felip Puig. El mateix dia, al Pallars, el conseller Felip Puig presentava el projecte de futur Parc Natural de l’Alt Pirineu. A partir de les edicions electròniques de diversos diaris es va analitzar la descripció d’aquestes noticies per estudiar-ne el tracte rebut en cada ocasió. En particular les preguntes que ens vam fer van ser:

Existeixen diferencies entre els diaris en la importància relativa donada a cada una de les notícies?

Quines quantitats d’informació dediquen els diaris a contrastar les parts implicades en el conflicte?

Mètodes:

Per contestar les preguntes plantejades es va analitzar l’ordre de les noticies i es va computar el nombre de paraules dedicades a la manifestació de Barcelona en contra de la política de Medi Ambient, i a la presentació al Pallars del projecte de Parc Natural per part del Conseller. Aquestes dues varen ser les noticies "ecològiques" del dia més tractades pels mitjans de comunicació. Es van poder incloure en l’anàlisi articles dels següents diaris: La Vanguardia, Avui, El País, El Periódico, i El Mundo.

LV:

Aquest diari separa les dues notícies en dues de diferents sense fer-ne referència mútua. La primera, referent a la presentació del Parc Natural, es titula "Medi Ambient propone crear en el Pirineo el mayor parque natural de Catalunya". La noticia descriu el projecte presentat al Pallars pel Conseller utilitzant un total de 392 paraules. La noticia de la manifestació es titula "Manifestación en contra de la política ambiental". En aquesta nota de 110 paraules, el periodista descriu molt breument l’objectiu de la protesta i els participants en la manifestació.

Avui:

Aquest diari també opta per separar les dues noticies referents respectivament a la manifestació i a la presentació del projecte. En aquesta ocasió, en la noticia de la presentació del Parc s’inclou una referència de 95 paraules a explicar les consideracions del conseller Puig amb respecte a la manifestació de Barcelona. La noticia de la presentació del parc es titula "El Pirineu rep amb expectació el projecte del nou parc natural" i ocupa un total de 575 paraules. La noticia sobre la manifestació protesta de Barcelona consta d’un total de 336 paraules. Aquí es descriuen els organitzadors de la protesta i els raonaments que la recolzen.

EPC:

En aquest diari només trobem una noticia que es titula "120 entitats de perfil ecologista exigeixen la dimissió de Puig". Aquesta noticia, de 360 paraules, se centra en la manifestació protesta convocada a Barcelona. Només en la seva part final, la noticia fa referència a la presentació del Parc Natural, aprofitant l’avinentesa que durant aquesta presentació el conseller Puig va manifestar la seva opinió davant la manifestació.

EP:

De nou apareix una única noticia sota el títol "Los ecologistas exigen la dimisión de Puig por su política ambiental". Aquesta consta de 253 paraules, on el periodista explica l’objectiu de la protesta i la composició del col·lectiu que la va dur a terme. Les darreres 71 paraules de l’article expliquen els comentaris que el conseller Puig, des del Pallars, va dirigir als organitzadors de la protesta resposta.

EM:

Aquest diari també opta per una sola notícia encara que la divideix en dues parts. La noticia es titula "Protesta ecologista en BCN contra el conseller Puig" i consta d’un total de 594 paraules. En la primera part, l’article explica com va transcórrer la manifestació explicant-ne breument les raons principals. Les darreres 146 paraules es troben sota l’encapçalament "Protección y progreso" que se centren en l’explicació de les reaccions del conseller Puig a la manifestació.

 

Distribució de l’espai dedicat a diferents parts de la noticia segons el diari

Diari
Separació de notícies
Nombre de paraules total estudiat
% de paraules dedicat a la manifestació
% de paraules dedicat al projecte de Parc Natural
% de paraules dedicat a explicar les reaccions del Conseller Puig
La Vanguardia
Si
502
22
78
0
Avui
Si
911
37
53
10
El Periódico
No
360
73
4
23
El País
No
253
72
14
14
El Mundo
No/si*
594
75
0
25

 *El Mundo separa les notícies sota diferents apartats dins del mateix article.

 

Discussió

En primer lloc, cal destacar la diferència de tractament a les noticies analitzades en el present estudi, que va des de les 250 paraules de EP a les més de 900 de l’Avui. Aquest resultat posa de manifest que les diferències de criteri entre diaris són un factor important a l’hora de decidir quins temes seran tractats i en quines extensions.
Segon, els cinc diaris informen sobre la manifestació de Barcelona, però la diferencia en la quantitat d’informació que apareix sobre la presentació del Parc Natural al Pallars en els diferents diaris és abismal. Aquest fet suggereix que les prioritats informatives en el tema del medi ambient difereixen clarament entre els diferents diaris, i que potser el marc polític i social on es desenvolupen les notícies influeix la magnitud del seu tractament posterior.
L’anàlisi de les notícies indica que els barems utilitzats pels periodistes dels diferents diàris són molt diferents a l’hora de repartir la distribució de diferents parts de la notícia espacialment a les pàgines analitzades.  Mentre que LV i l’Avui prioritzen en termes de quantitat d’informació, i d’ordre d’aparició, la presentació del Parc Natural al Pirineu per part del conseller Puig sobre la manifestació de Barcelona, el contrari és aparent en els altres tres diaris. Aquesta forma diferent d’oferir la informació al lector té implicacions significatives a l’hora d’interpretar el marc general en el qual es desenvolupa la protesta de Barcelona. La notícia de la presentació del Parc Natural al Pirineu no és totalment independent de la de la manifestació de Barcelona com sembla recolzar el fet que quatre dels cinc diaris (tots excepte LV) les relacionen indirectament. De fet, la presentació del Parc Natural és realitzada pel conseller Felip Puig (la dimissió del qual va ser l’objectiu fonamental de la manifestació de Barcelona) amb un rerafons d’acció positiva per les comarques on es desenvoluparà el projecte. Així doncs, amb la incorporació de la informació sobre la presentació al Pallars del nou Parc Natural, LV i l'Avui ofereixen a l'envolcall de la notícia de la manifestació, d'altra banda amb un rerafons crític, un contrapunt clarament favorable a la gestió política del conseller Puig. En canvi, els altres tres diaris opten per no ampliar la informació sobre la presentació del Parc Natural (o reduir-la a la mínima expressió), de manera que el context general en què el lector llegeix la notícia és clarament menys favorable per al responsable polític de la conselleria de Medi Ambient.

Conclusió

Diferents diaris emmarquen una mateixa noticia en diferents contextos mediàtics que poden influenciar significativament el sentit amb què el lector enfoca la lectura.